Friday, May 13, 2011

चांगल्या व्यक्तींची अडचण

’चांगल्या व्यक्तींच्या बाबतीत एक मुख्य अडचण असते. त्यांचा चांगुलपणा जगाला जाणवत नाही आणि त्यांचा वाईटपणा जगाला मानवत नाही.’ - अ. ज. ओक

3 comments: