Monday, May 9, 2011

कुणी काही म्हणेल किंवा न म्हणेल

’कुणी काही म्हणेल किंवा न म्हणेल, म्हणून कुणी काही म्हणणं किंवा न म्हणणं, म्हणजे म्हणून न म्हटल्यासारखं किंवा न म्हणून म्हटल्यासारखंच आहे; कुणी काहीही म्हणो.’ 
- अ. ज. ओक.

No comments:

Post a Comment