Sunday, December 11, 2011

सोल / Soul

’जोडीदार आणि पादत्राण निवडण्यामधे सर्वात महत्वाची गोष्ट समान आहे. ’सोल’ चांगला असला पाहिजे. बाकी सगळं दुय्यम.’
- अ. ज. ओक
The most important thing is common when it comes to choosing a life partner and footwear. 'The Soul (Sole)' has to be good.'
- A J Oka.

2 comments: