Saturday, June 25, 2011

झीरो कट

’मला केसांचा ’झीरो कट’ ठेवायला आवडतो. मला केसांनाही माझ्या डोक्यावर चढू द्यायला आवडत नाही.’
- अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment