Wednesday, June 1, 2011

स्वप्नवत

’काही गोष्टी खरंच स्वप्नवत असतात; आणि काही स्वप्नातच ख-या वाटणा-या.’ - अ. ज. ओक

No comments:

Post a Comment