Wednesday, December 15, 2010

भक्ती आणि देव

’ज्याला भक्ती कळते त्याला देव कळण्याची गरज उरत नाही.’ - अ. ज. ओक.

No comments:

Post a Comment