Tuesday, August 10, 2010

शक्यता - २


"अनेक शक्यतांमधे गुरफ़टत राहिल्यास सगळ्याच शक्यता अशक्य वाटू लागतात" - अ.ज.ओक

No comments:

Post a Comment