Tuesday, August 10, 2010

क्लास आणि मार्क

'क्लास लागला की मार्क मिळत नाहीत; ध्यास लागला की मार्क मिळतात.' - अ.ज.ओक

No comments:

Post a Comment